• Szybka dostawa
 • Sieć salonów w całym kraju
 • Bezpieczne zakupy

Polityka reklamacji w sklepie internetowym Vision Express SP Sp. z o.o.

Reklamacja może dotyczyć treści umowy, wad towaru, niedotrzymania z winy Vision Express SP Sp. z o.o. (dalej jako Vision Express) określonego w umowie terminu dostawy, lub nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu umowy.

 1. Vision Express odpowiada za wady fizyczne rzeczy stwierdzona przed upływem dwóch lat, od dnia wydania rzeczy kupującemu.
 2. Klientowi w związku ze stwierdzeniem w powyższym terminie wady przysługuje roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad a także uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Roszczenie takie Klient może zgłosić w ciągu roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Klienta będącego konsumentem powyższy termin nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy. W tym samym terminie Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 4. Reklamacje mogą być zgłaszane:
  1. na piśmie, na adres:
   Vision Express SP Spółka z o. o.
   Ul. Domaniewska 39,
   02-672 Warszawa
   z dopiskiem „Reklamacja”
  2. faksem, na numer (22) 290 70 90
  3. pocztą elektroniczną, na adres sklep@visionexpress.pl,
  4. poprzez formularz „reklamacja”, dostępny dla zarejestrowanych Klientów w zakładce „zamówienia”.
 5. W przypadku reklamacji złożonej pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej, zgłaszający reklamację otrzymuje pisemne potwierdzenie jej przyjęcia w terminie 14 dni od dnia złożenia. Powyższy obowiązek dotyczący pisemnego potwierdzenia przyjęcia reklamacji nie dotyczy sytuacji, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 6. Przy zgłoszeniu reklamacji Klient zobowiązany jest wskazać następujące dane:
  • imię i nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego reklamację,
  • przedmiot reklamacji,
  • okoliczności uzasadniające reklamację,
  • datę zawarcia Umowy oraz numer zamówienia,
  • żądanie Klienta, np. naprawy, wymiany czy obniżenia ceny towaru, odszkodowania itd.,
  • numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty świadczenia pieniężnego, jeżeli takowe jest przedmiotem reklamacji,
  • podpis reklamującego w przypadku reklamacji wniesionej w formie pisemnej.
 7. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień otrzymania przez Vision Express treści reklamacji w formie pisemnej, elektronicznej, lub faksu.
 8. Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku zapłaty należności za towar. W przypadku uznania reklamacji, kwota podlegająca zwrotowi zostanie zwrócona na adres lub rachunek wskazany przez Klienta.
 9. Vision Express rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. W przypadku nie rozpatrzenia reklamacji w tym terminie uważa się, iż reklamacja została uwzględniona.
 10. Vision Express udziela odpowiedzi na reklamację złożoną przez Klienta w formie pisemnej. Odpowiedź Vision Express na reklamację jest ostateczna i kończy postępowanie reklamacyjne.
 11. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji towar (o ile był przekazany Vision Express) będzie odesłany do Klienta wraz z odpowiedzią.
 12. Spory pomiędzy Klientem będącym Konsumentem a Vision Express SP Sp. z o.o. zakresie określonym w ust. 1 mogą zostać zakończone na drodze polubownej przed Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej, lub sądem polubownym działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w trybie i według procedury wskazanej w ustawie o Inspekcji Handlowej.

UWAGA: Produkty można też wysłać bezpośrednio do naszego Centrum Logistycznego/Sklepu Internetowego, MLP PRUSZKÓW I - bud. A1, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków